Kong Salomo og Antikrist

Mange har igennem tiderne prøvet at tyde, hvad der står i Johannes Åbenbaring, og med selve ordet åbenbaring ligger der også et ønske fra Gud om at vise os noget. Åbenbaringen kan vi dog kun få, hvis vi med ydmyghed og gudsfrygt, som fører til Guds visdom, læser hvad der står.
Når man ser på, hvordan kirkesamfund i verden forstår endetidsberetningen, finder man ud af, at der er ligeså mange fortolkninger, som der er kirkesamfund. Alligevel vil de enkelte kirkesamfund stå fast på og kæmpe for, at deres forståelse er Sandheden. Problemet er bare, at hvis et af kirkesamfundene bærer Sandheden, så gør det de andre til løgnere, for Sandheden kan ikke gradbøjes.

Når jeg læser Johannes Åbenbaring, ser jeg en kronologisk beskrivelse af endetiden. Noget er sket, og noget er endnu ikke sket. Jeg ser, at bogen ligesom i skabelsensberetningen i 1. Mosebog beskriver, hvad der sker, og efterfølgende kan lave et tilbageblik, som beskriver det samme med en anden vinkel eller detalje dog ellers altid fremadskridende kronologisk.
Når jeg læser, om de to vidner (kapitel 11 i Johannes Åbenbaring) ser jeg klare referencer hen til de to kirker Smyrna og Filadelfia (kapitel 2 og 3), der ligesom vidnerne bliver kaldt lysestager, og ligesom vidnerne er Gud til behag.
De to vidner, som jeg ser, som den Guds kirke, der følger Jesus, hvor han går, skal vidne for verden i 3,5 år ud af en 7 års trængselstid. Efter de 3,5 år vil denne gruppe blive rykket op til Gud (Johannes Åbenbaring 11:12), og tilbage på jorden vil være dem, som er kommet ind i ret efterfølgelse til vor Gud og Far igennem vor Herre Jesus Kristus. Denne gruppe, som nok tidligere er beskrevet som den store hvide flok (kapitel 7), skal gå igennem 3,5 år, hvor en person, der bliver beskrevet som dyret fra jorden, skal bedrage verden. Dette dyr ligner lammet (Jesus), men taler som en drage (Satan).
“v11 Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage.” (Johannes Åbenbaring 13)
Efter de sidste 3,5 år beskrives jordens høst (kapitel 14), hvor Jesus på en sky henter dem, som har holdt sig til Ham igennem denne svære tid, og først derefter kommer Guds ufortyndede straf over resten af jorden (kapitel 15 og 16).
Dette dyr fra jorden er andre steder direkte beskrevet som Antikrist. Det tidspunkt, hvor han kommer, er Guds to vidner forsvundet, mens de, som er kommet til tro i løbet af vidnernes periode, vil være i forventning til, at Jesus kommer tilbage om meget kort tid. Derfor er det naturligt, at når der kommer en person der ligner Jesus, men ikke er Jesus, vil det bedrage mange.

Jeg er bare kommet til at se, at der er et andet sted i biblen, hvor en person bliver misforstået, som den, der opfyldte en profeti, der handlede om Jesus. Salomo er denne person, og han har også et andet meget bemærkelsesværdigt tal knyttet til sig, der peger på Antikrist, men det er kun en ud af mange ting ved hans karakter, der peger på Antikrist. Ved at kende Salomo, kan man muligvis få et billede af, hvad den kommende Antikrist vil indeholde.

Den profeti, som Kong Salomo troede han opfyldte, var givet til hans far Kong David. Kong David havde flyttet pagtens ark ind i Jerusalem, men den var stadig kun placeret i et telt, Åbenbaringsteltet, som Moses havde fået konstrueret efter Guds anvisninger. David får det sådan, at han vil bygge et rigtigt hus, et tempel for Gud. Gud vender det dog på hovedet og siger, at Gud selv vil sørge for, at der bliver bygget et hus til Gud.

“v10 Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt, og uden at voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de før gjorde, v11 dengang jeg måtte indsætte dommere over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender. Og nu forkynder Herren for dig: Herren vil bygge dig et hus. v12 Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. v13 Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. “
(2. Samuels bog 7)

Her tror David, at det er en af hans sønner, Gud taler om, men Kong Salomos kongetrone blev ikke grundfæstet til evig tid. Til gengæld delte Gud Israel op i to riger, et nordrige og et sydrige pga. Salomos ulydighed. Det hus, som Gud taler om, er det tempel for Guds Ånd, som Jesus selv siger, at han er, et tempel af kød og blod. Gud talte sandt, da han sagde, at det ville være en af Davids efterkommere, som ville bygge det hus. Jesus var en efterkommer af David, og det er netop for at vise det, at slægtstavlen i f.eks. Matthæusevangeliet er der.

Profetien blev dog også opfyldt igennem Salomo, som en negativ afbildning af den opfyldelse, som Jesus senere ville være.

Kong Salomo kan man læse om i 1. Kongebog og 2. Krønikebog. Han byggede et overdådigt tempel i Jerusalem, og Gud lod sin pagts ark flytte ind i templet.
Salomo var også en meget vis mand, som havde større visdom end nogen anden i verden, men alligevel fejlede han i sin efterfølgelse af Gud.
Det var ligesom, at den visdom han havde, ikke var afspejlet i hans hjertes længsler. Gud talte flere gange til ham, men han tog ikke imod Guds belæring om at følge Guds bud:

“v11 Da kom Herrens ord til Salomo: v12 »Du bygger nu dette hus! Hvis du vandrer efter mine love og følger mine retsregler og holder alle mine befalinger og vandrer efter dem, så vil jeg over for dig holde det løfte, som jeg gav din far David, v13 og jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil ikke svigte mit folk Israel.«” (1. Kongebog 6)

Hvordan Salomo svigtede kan tydeligst ses på den lov, som Gud havde givet Moses i forhold til fremtidige konger i Israel.

“Når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig, og tager det i besiddelse og bosætter dig i det, og du så siger, at du vil have en konge, sådan som alle de omboende folk har, v15 da skal du gøre den, som Herren din Gud udvælger, til konge over dig. En af dine landsmænd skal du gøre til konge; en udlænding, en som ikke er din landsmand, må du ikke gøre til konge.
v16 Men kongen må ikke anskaffe mange heste, og han må ikke lade folket vende tilbage til Egypten for at skaffe mange heste. Herren har selv sagt til jer: »I skal aldrig mere vende tilbage ad den vej.« v17 Han må heller ikke have mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje; sølv og guld må han heller ikke samle sig i store mængder.”
(5. Mosebog 17)

De tre sidste bud om heste, hustruer og guld og sølv kan man se på rent fysisk, selvom der også ligger en dybere åndelig forståelse i symbolikken bag disse tre bud.

Salomos heste:
“Salomo havde fire tusind spand heste til sine vogne og tolv tusind ryttere til dem.” (1. Kongebog 5:6)

“Salomos heste blev indført fra Musri og Kue; kongens handelsfolk købte dem fra Kue.” (1. Kongebog 10:28)

I King James biblen er det samme vers oversat med
“And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king’s merchants received the linen yarn at a price.” (1. Kongebog 10:28)

Kong Salomos havde mange heste og hentede altså stik imod Guds bud heste fra Egypten, men han havde også en anden egyptisk forbindelse.

Salomo giftede sig med den egyptiske Farao’s datter, hvorved han genoprettede forbindelsen til den egyptiske afgudsdyrkelse, som Gud gennem Moses havde ledt Israel bort fra.
Farao’s datter var dog ikke den eneste hustru han tog sig.
Igen valgte han her i sit hovmod i forhold til Guds bud at gifte sig med et ufatteligt antal kvinder.

“v1 Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder foruden Faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske; v2 om de folk havde Herren sagt til israelitterne: »I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder.« Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. v3 Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje.”
(1. Kongebog 11)

Endelig er der Kong Salomos rigdom. Gud velsignede ham med rigdom, men det var nok mere for at prøve ham i, om han han ville få en større kærlighed til guld og rigdom end en kærlighed til Gud, ved at holde Hans bud.
Salomos hjerte var i hvert fald fuldt af længsel efter guld og rigdom.

“v14 Vægten af det guld, som på et år blev indført til Salomo, var 666 talenter. v15 Dertil kom told fra dem, der drev transithandel, og afgifter fra købmændene, alle Arabiens konger og rigets statholdere. v16 Kong Salomo lod fremstille to hundrede langskjolde af drevet guld, til hvert skjold medgik seks hundrede sekel; v17 tre hundrede rundskjolde af drevet guld, til hvert skjold medgik tre miner guld. Dem anbragte kongen i Libanonskovhuset. v18 Endvidere lod kongen fremstille en stor elfenbenstrone og beklædte den med gedigent guld. v19 Tronen havde seks trin, ryglænet var foroven rundet bagud, på begge sider af sædet var der armlæn, og ved hvert armlæn stod en løve. v20 På de seks trin stod der tolv løver, seks på hver side. Magen til fandtes ikke i noget kongerige.” (1. Kongebog 10)

Vægten af guldet indført hvert år til Salomos rige vil, hvis man bruger det mindste mål for en talent være over 20 ton.
Læg i øvrigt mærke til antallet. 666 er tallet angivet her og det er kun i forbindelse med Salomos rigdom og dyrets mærke i Johannes Åbenbaring, at dette tal kan læses i biblen.

“v16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, v17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. v18 Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.”
(Johannes Åbenbaring 13)

Det, som står et sted i biblen, kan man typisk få forklaret et andet sted i biblen. Dette er netop et eksempel på, at Gud i biblen har lagt pejlemærker til løsning af de gåder, som Gud har fyldt biblen med.

Hvis Salomo er et billede af Antikrist, hvad er det så for egenskaber Antikrist vil have?

Han vil for det første være en af jødisk slægt, eller i hvert fald påstå at være det. Han vil have en visdom, som overgår alle andres og som nok også vil virke overmenneskelig.
Ligesom Jesus skal dømme alle med en retfærdig dom, så dømte Salomo også og havde nærmest en guddommelig indsigt i menneskers hjerter. Dette kan ses på historien om de 2 kvinder med 2 børn. Et levende og et dødt. De påstod begge, at det levende barn var deres, men Salomo havde overnaturlig indsigt til at vide, at den løgnagtige kvinde ville falde i hans fælde, da han dømte, at det levende barn skulle deles i to. (1. Kongebog 3:16-28)
I modsætning til Salomo så gjaldt Guds retfærdige bud også for Jesus selv. Jesus hævede sig altså ikke over Guds lov, men fulgte hver eneste bud Hans far talte til Ham. Antikrist vil ligesom Salomo agere, som om han med hans guddommelige udvælgelse er hævet over Guds bud.
Hvis han ligner Salomo, vil han nok også få stor rigdom, og han vil påstå, at det er på grund af Guds velsignelse.

Jesus bliver kaldt fredsfyrsten, men den fred han bringer er en anden form for fred end den Salomo bragte. Jesus siger nemlig selv disse paradoksale ord:
“v34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. v35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, v36 og en mand får sine husfolk til fjender.” (Matthæusevangeliet kap 10)
Årsagen til disse ord er, at Jesus kom for at give de, som følger Ham, fred med Gud. Sagen er bare, at hvis man har fred med Gud, så har man ufred med Satan. Derfor vil Satan bruge de mennesker, som ikke følger Jesus, til at forfølge de, som gør.
Salomo havde til gengæld fred med verden og alle flokkedes for hans gunst. Hvis Antikrist ligner Salomo på denne måde, vil han være en person, som verden vil hylde, og en, som “frelser” verden fra dens uoverskuelige problemer.

Hvorfor skal vi så forholde os til Antikrist og endetiden, kunne man jo spørge.
Det første svar, jeg vil give, er, at vi i verden i dag, mere end på noget andet tidspunkt i historien, ser nogle globale problemer, som vi som menneskehed har svært ved at løse inden for det bedste system, vi har opbygget, nemlig demokratiet.
Pandemien viser tydeligt, hvordan hvert land er sig selv nærmest og i forhold til klimakrisen, så er det også svært at se, at alle verdens lande kan opnå enighed om alle at gå i samme retning.
Derfor mener jeg, at det ikke er svært at se, at hvis trængslerne kun bliver mangedoblet, så vil en mand med Salomos visdom og evner til at lede, være en mand mange ville give magt og ære, specielt hvis han formåede at overbevise masserne om, at han var den lovede frelser.
Et andet svar på, hvorfor vi bør forholde os til Antikrist, er, fordi Johannes, Paulus og Peter antydede eller direkte sagde, at allerede på deres tid var Antikrists’ ånd i verden. Hvis den var der dengang, er den det ikke mindre i dag.
At kende Salomos karakter kan derfor være med til at lede dig bort fra præster og kirker, som udviser hans karaktertræk fremfor Jesu karaktertræk. Prøv e.v.t. at gemme disse ord fra Jesus i dit hjerte og grunde over dem:

“v15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. v16 På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? v17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. v18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. v19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. v20 I kan altså kende dem på deres frugter.” (Matthæusevangeliet kap 7)